تاثير تئاتر درماني بر ميزان اميد به زندگي و اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان

ي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير تئاتر درماني بر ميزان اميد به زندگي و اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تاثير تئاتر درماني بر ميزان اميد به زندگي و اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10چکیده مقاله: این پژوهش با هدف بررسی تاثير تئاتر درماني بر ميزان اميد به زندگي و اضطراب کودکان دختر مبتلا به سرطان 21 8 سال بیمارستان محک انجام شد. طرح پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و کنترل و انتخاب تصادفی

بررسي تکثير رويشي پايه GN15 از طريق قلمه هاي رويشي در شرايط گلخانه

کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تکثير رويشي پايه GN15 از طريق قلمه هاي رويشي در شرايط گلخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تکثير رويشي پايه GN15 از طريق قلمه هاي رويشي در شرايط گلخانه : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14چکیده مقاله: به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف ایندول بوتریک اسید و نوع بستر کشت ، بر ریشه زایی قلمههای چوب سخت GN آزمایشی در گلخانه بخش خصوصی در کرج مجهز با پا گرما در طی سال های 1392-1391 اجرا شد، در این بررسی اثر 4 سطح مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA) ؛ 0، 1500، 2500 و 3500 قسمت در میلیون به صورت محلو

آناليز تمايل لغزش زمين لرزه هاي 21 مرداد 1391 اهر -ورزقان

ل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آناليز تمايل لغزش زمين لرزه هاي 21 مرداد 1391 اهر -ورزقان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن آناليز تمايل لغزش زمين لرزه هاي 21 مرداد 1391 اهر -ورزقان : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14چکیده مقاله: در این تحقیق اطلاعات هندسی اهر-ورزقان از منابع مختلف انتخاب و ثابت فرض شد.در ادامه تنش منطقه ای که بهترین انطباق را با منطقه ی مورد مطالعه داشته باشد با استفاده ازمشاهدات GPS محاسبه گردید. سپس تنش منطقه ای با استفاده از قانون کوشی در راستای صفحات گسلی و عمود بر آنها تجزیه و پتانسیل لغزش برای گسل ها با در نظر گرفتن نسبتتنش