بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرين

کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرين : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8چکیده مقاله: این تحقیق با هدف بررسي تفاوت آمادگي براي تغيير ازلحاظ سابقه در شرکت آرتا تجارت زرينانجام شده که جامعه آماری آن کارکنان شرکت آرتا تجارت زرین 033 نفر می باشد. برای تعیین مقدار نمونه از فرمول کوکران با سطح خطا3/30 برابر با 161 نفر مشخص گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ها

بررسي نقش تعهدکاري بر فرسودگي شغلي کارکنان مطالعه موردي:کارکنان بيمارستان امام خميني ره اردبيل

اشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي نقش تعهدکاري بر فرسودگي شغلي کارکنان مطالعه موردي:کارکنان بيمارستان امام خميني ره اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي نقش تعهدکاري بر فرسودگي شغلي کارکنان مطالعه موردي:کارکنان بيمارستان امام خميني ره اردبيل : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16چکیده مقاله: این مقاله در صدد بررسی نقش تعهدکاری در فرسودگی شغلی در بین کارکنان بیمارستان امام خمینی اردبیل می باشد. در این تحقیق به سئوالات زیر پاسخ داده

نقشآموزشدر توانمندسازي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه

طالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقشآموزشدر توانمندسازي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن نقشآموزشدر توانمندسازي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20چکیده مقاله: هدف : این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش در توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه صورت گرفت. جامعه آماری شامل 500 نفر از مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه بودند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده 140 نفربعنوان حجمنمونه درنظر گرفته شد. روش جمعآوری دادهها : بر ا