بررسي رابطه سبک رهبري اخلاقي مديران با اعتماد سازماني کارکنان

ن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه سبک رهبري اخلاقي مديران با اعتماد سازماني کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي رابطه سبک رهبري اخلاقي مديران با اعتماد سازماني کارکنان : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی سبک رهبری اخلاقی مدیران با اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش به مرحله اجرا درآمد. جامعهی آماری این پژوهش را 200 نفر از کارکنان تشکیل دادهاند که با استفاده از جدول مورگان و به شیوهی نمونهگیریتصادفی ساده، 127 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاره

بهبود عمر گلجايي گل بريده آلسترومريا به کمک بنزيل آدنين و شيره نارگيل

ون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بهبود عمر گلجايي گل بريده آلسترومريا به کمک بنزيل آدنين و شيره نارگيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بهبود عمر گلجايي گل بريده آلسترومريا به کمک بنزيل آدنين و شيره نارگيل : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12چکیده مقاله: سایتوکنین ها نقش بسزایی در حفظ رنگ سبز و کنترل پیری در گل های شاخه بریده دارند. از آنجا که یکی از عمده ترین مشکلات پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریازردی و طول عمر کوتاه برگ هاست، پژوهش حاضر با هدف به تأخیر اداختن پیری و زردی برگ های گل بریده آلست

تحليلي بر عوامل شکل گيري سکونتگاه هاي غيررسمي

د و در فايل اصلي تحليلي بر عوامل شکل گيري سکونتگاه هاي غيررسمي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تحليلي بر عوامل شکل گيري سکونتگاه هاي غيررسمي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6چکیده مقاله: یکی از مهمترین مسائلی که شهرهای کشورهای درحالتوسعه را با بحران مواجه کرده است، مسئله گسترش سکونتگاه هایغیررسمی در آنها می باشد. این سکونتگاه ها با تفاوت در تعریف به عنوان مسکن های کنترل نشده، غصبی، در حال تغییروتحول،غیررسمی و خودساخته خوانده می شوند. طبق برآوردهای صورت گرفته در حدود یک میلیارد نفر، در سرتاسر جهان در اینسکونتگاه ها زندگی می کنند. ای