خصوصيات مارکرهاي انتخابي مورد استفاده در مهندسي کلروپلاست و نحوه ي خارج سازي آنها از سلول هاي ترنسفورم شده

اکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي خصوصيات مارکرهاي انتخابي مورد استفاده در مهندسي کلروپلاست و نحوه ي خارج سازي آنها از سلول هاي ترنسفورم شده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن خصوصيات مارکرهاي انتخابي مورد استفاده در مهندسي کلروپلاست و نحوه ي خارج سازي آنها از سلول هاي ترنسفورم شده : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17چکیده مقاله: کلروپلاست یک اندامک حیاتی در سلول های گیاهی و جلبک هایی است که فتوسنتز می کنند و منبع اولیه غذای جهان محس

معيار همه گيري فضايي براي سري هاي زماني مالي

در فايل اصلي معيار همه گيري فضايي براي سري هاي زماني مالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن معيار همه گيري فضايي براي سري هاي زماني مالي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25چکیده مقاله: معیار همه گیری فضایی جدید پیشنهادی براساس محاسبه همبستگی مناسب شرطی اسپرمن از سری های زمانی مالی مطلوب میباشد. الگوریتم های تخمین عددی این معیار به همراه بررسی شبیه سازی ارائه شده و ویژگی های آن را در رابطه با خانواده هایزوج های معروف نشان می دهد. در نهایت دو کاربری ارائه شدند که درباره استفاده از معیار همه گیری فضایی برای تعیین (پیوند متقارن در سیستم های

بررسي جامعهشناختي گرايش به نزاع جمعي

يل اصلي بررسي جامعهشناختي گرايش به نزاع جمعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي جامعهشناختي گرايش به نزاع جمعي : سال انتشار : 1394تعداد صفحات :22چکیده مقاله: از آنجاییکه نزاع جمعی ازمسائل جدی کشور ماست، تحقیق پیرامون این مسئله اهمیتی بنیادی دارد. استان لرستان یکی از استانهایی است که بهشدت با این مسئله روبهرو است و شهرستان خرمآباد رتبه اول را دراینباره دارد. در این پایاننامه مسئله گرایش به نزاع جمعی در روستاهای شهرستانخرمآباد بررسیشدهاست. در قسمت نظری با استدلال تئوریک و رد نظریهها، با بکارگیری سه نظریه گرایش به هویت جمعی، احساس