بررسي وراثت پذيري و تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي پيشرفته نخود در شرايط ديم خرم آباد به صورت کشت پاييزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي وراثت پذيري و تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي پيشرفته نخود در شرايط ديم خرم آباد به صورت کشت پاييزه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گياهان داوريي و کشاورزي پايدار

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

به منظور بررسی وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پیشرفته نخود در شرایط دیم در مرکز تحقیقات کشاورزی خرم آباد در سال زراعی 92-93 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار 16 ژنوتیپ نخود به صورت پاییزه کشت گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر بلوک تکرار برای هیچ کدام از صفات معنی دار نبود ولی بین ژنوتیپ ها از نظر آماری در صفات تعداد غلاف پوک وزن دانه تک بوته وزن کل تک بوته وزن صد دانه شاخص برداشت تعداد دانه در بوته و تعداد کل غلاف تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما از نظر صفات تعداد غلاف دو بذری وزن دانه عملکرد دانه عملکرد بیولوژیکی طول ریشه تک بوته و تعداد دانه در غلاف اثرات تیمار ژنوتیپ ها در سطح یک درصد معنی دار گردیدند و صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد غلاف تک بذری اثرات تیمار در سطح 5 درصد معنی دار شدند در مقایسه میانگین ها به روش دانکن از نظر عملکرد دانه ژنوتیپ 4 دارای بیشترین عملکرد دانه 2539kg/ha و ژنوتیپ 16 کمترین عملکرد دانه 864 kg/ha را داشتند در تجزیه خوشه ای کلاستر به روش ward ژنوتیپ ها در سه خوشه گروه بندی شدند و این گروه بندی نیز در تجزیه تابع تشخیص کانونیکی به صورت صددرصد مورد تایید واقع شد

لینک کمکی