بيوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گياه Zizyphus vulgaris عناب و بررسي اثرات ضد باکتريايي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بيوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گياه Zizyphus vulgaris عناب و بررسي اثرات ضد باکتريايي آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گياهان داوريي و کشاورزي پايدار

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

نانو تکنولوژی سریع و نوینی است که امکان کار دست کاری و تولید ابزار مواد و ساختارهایی در سطح مولکولی و حتی اتمی توسط اتم در ساختارهای عملکردی در بعد نانومتری را می دهد ما با روش های نانو می توانیم ابزارهای چند کاره خود تنظیم و خود کنترل و خود ترمیم بسازیم در این پژوهش بیوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه Zizyphus vulgaris عناب و نیز اثر ضد باکتری آن ها روی چهار نوع باکتری پاتوژن شایع E. coli ،Salmonella typhimurium Staphylococcus aureus و Entrococcus faecalis مورد سنجش قرار گرفت تجزیه و تحلیل توسط طیف سنجی UV-Vis مشخص شد که پیک جذب در گیاه Zizyphus vulgaris 435 نانومتر است تجزیه و تحلیل بیشتر توسط طیف سنجی FTIR انجام شد که شواهد مبنی بر حضور پروتئین ها بود که به منظور افزایش ثبات و پایداری نانوذرات نقره بودند تصاویر میکروسکوپ الکترونی TEM تشکیل نانو ذرات نقره را تایید کرد مرفولوژی نانوذرات در گیاه Zizyphus vulgaris عمدتا کروی و تعدادی شش وجهی دیده شد متوسط اندازه نانوذرات نقره در گیاه Zizyphus vulgaris13/3 نانومتر بود اثر ضد باکتریایی مقدار 20و50 میکرو لیتر از نانوذرات نقره بر ضد چهار باکتری E. coli ،Salmonella typhimurium ،Staphylococcus aureus و Entrococcus faecalis با استفاده از روش چاهک سنجش شد بیشترین اثر مهاری در برابر باکتری E. coli بود فعالیت ضد باکتری سه انتی بیوتیک جنتامایسین سفتریاکسون و اریترومایسین نسبت به 20و50 میکرولیتر از نانوذرات نقره سنتز شده مقایسه و اندازه گیری شد در بین آنتی بیوتیک ها بیشترین اثر ضد باکتری نسبت به سفتریاکسون بود

لینک کمکی