بيوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گياهان Zizyphus vulgarisعناب و Punica grantumانار و بررسي اثرات ضد باکتريايي آن ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بيوسنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گياهان Zizyphus vulgarisعناب و Punica grantumانار و بررسي اثرات ضد باکتريايي آن ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي گياهان داوريي و کشاورزي پايدار

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

نانو تکنولوژی تکنولوژی سریع و نوینی است که امکان کار دست کاری و تولید ابزار مواد و ساختارهایی در سطح مولکولی و حتی اتمی توسط اتم در ساختارهای عملکردی در بعد نانومتری را می دهد ما با روش های نانو می توانیم ابزارهای چندکاره خود تنظیم خود کنترل و خود ترمیم بسازیم در این پژوهش بیوسنتز نانو ذرات نقره با استفاده از دو نوع گیاه Zizyphus vulgarisعناب و Punica granatumانار و نیز اثر ضد باکتری آن ها روی چهار نوع باکتری پاتوژن شایع E. coli ،Salmonella typhimurium Staphylococcus aureusوEntrococcus faecalis مورد سنجش قرار گرفت تجزیه و تحلیل توسط طیف سنجی UV-Vis مشخص شد که پیک جذب در گیاه Zizyphus vulgaris 435 نانومتر و در گیاه Punica granatum450 نانومتر است تجزیه و تحلیل بیشتر توسط طیف سنجی FTIR انجام شد که شواهد مبنی بر حضور پروتئین ها بود که به منظور افزایش ثبات و پایداری نانوذرات نقره بودند تصاویر میکروسکوپی الکترونی TEM تشکیل نانو ذرات نقره را تاییر کرد مرفولوژی نانوذرات در گیاه Zizyphus vulgarisعمدتا کروی و تعدادی شش وجهی بود و در گیاه Punica granatum کروی و تعدادی چند وجهی دیده شد متوسط اندازه نانوذرات نقره در گیاه Zizyphus vulgaris 13/3 نانومتر و در گیاه Punica granatum 17/6 نانومتر بود اثر ضد باکتریایی مقدار 20 و 50 میکرولیتر از نانوذرات نقره بر ضد چهار باکتری E. coli،Salmonella yphimurium،Staphylococcus aureusوEntrococcus faecalis با استفاده از روش چاهک سنجش شد بیشترین اثر مهاری در برابر باکتری E. coli بود فعالیت ضد باکتری سه آنتی بیوتیک جنتامایسین سفتریاکسون و اریترومایسین نسبت به 20و50 میکرولیتر از نانوذرات نقره سنتز شده مقایسه و اندازه گیری شد در بین آنتی بیوتیک ها بیشترین اثر ضد باکتری نسبت به سفتر یاکسون بود

لینک کمکی