تاثير ارتفاع بر ميزان پلي فنل هاي موجود در گياه دارويي بومادران Achillea wilhelmsii C.KOCH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير ارتفاع بر ميزان پلي فنل هاي موجود در گياه دارويي بومادران Achillea wilhelmsii C.KOCH :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر مناطق مختلف رویشی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاهان دارویی در پژوهش حاضر اثر ارتفاع از سطح دریا بر ترکیبات پلی فنلی گیاه داروئی Achillea wilhelmsii C. Koch مورد مطالعه قرار گرفت نمونه ها از هفت منطقه با ارتفاع مختلف در استان کهگیلویه و بویر احمد جمع آوری گردید ترکیبات پلی فنلی با استفاده از دستگاه High performance liquid chromatography. HPLC مورد بررسی قرار گرفت بررسی تعداد 17 نوع پلی فنل ها نشان می دهد که پلی فنل های اسید سینامیک اسید گالیک اسید کافئیک رویتین کومارین وانیلین کارواکرول اسید الاژیک و ایگنول در هیچکدام از نمونه ها یافت نشده است و وجود ترکیبات کاتچین اسید کلروجنیک کوئرستین اسید پارا کوماریک ترانس فرولیک اسید هیسپریدین هیسپیریتین و اسید روزمارینیگ مشخص گردید همچنین پلی فنل های اسید کلروجینگ اسید ترانس فرولیک اسید روزمارینیک و کاتین بیشترین میزان را در نمونه ها داشتند در نمونه های جمع آوری شده از شهرستان دنا در بین ترکیبات شناسایی شده اسید کلروجینک بیشترین میزان را دارد که بالاترین مقدار مربوط به نمونه امیرآباد و پایین ترین آن مربوط به نمونه کره می باشد همچنین در بین پلی فنل های موجود در گیاه بومادران شهرستان دنا اسید پاراکوماریک در ارتفاع بالا بیشترین مقدار را داشته است و در ارتفاعات پایین تر میزان این ترکیب کاهش پیدا کرده است

لینک کمکی