تاثير اسيد ساليسيليک اسيد بر برخي ويژگي هاي مورفو فيزيولوژيکي گياه توت فرنگي تحت تنش شوري در شرايط درون شيشه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير اسيد ساليسيليک اسيد بر برخي ويژگي هاي مورفو فيزيولوژيکي گياه توت فرنگي تحت تنش شوري در شرايط درون شيشه اي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اسید سالیسیلیک اسید SA به عنوان یک تنظیم کننده رشد گیاهی نقش مهمی در پاسخ به تنش های زنده و غیر زنده در گیاهان دارد به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی خصوصیات گیاه توت فرنگی رقم کوئین الیزا در شرایط تنش شوری شاخساره بدون ریشه در محیط MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین BA و 0/01 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید IBA و SA با غلظت های صفر 0/01 و 0/05 میلی مولار و NaCl در غلظت های صفر ،50 و 100 میلی مولار کشت شدند و بعد از 8 هفته صفات تعداد نو شاخه وزن تر و خشک شاخساره محتوای کلروفیل پرولین و کربوهیدرات های محلول برگ اندازه گیری شدند نتایج به دست آمده نشان داد که تیمار SAرشد را در شرایط تنش شوری بهبود می دهد و تجمع پرولین و کربوهیدرات های محلول را در شرایط تنش شوری افزایش می دهد همچنین تیمار SA میزان کلروفیل را در شرایط تنش شوری و بدون تنش شوری افزایش داد

لینک کمکی