تاثير بيوچار بر غلظت کادميم و سرب زه آب حاصل از احياي لجن فاضلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير بيوچار بر غلظت کادميم و سرب زه آب حاصل از احياي لجن فاضلاب :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه با رشد روز افزون جمعیت در سراسر جهان تامین غذای سالم یکی از دغدغه های اصلی در بخش کشاورزی است با توجه به استفاده از لجن فاضلاب به عنوان کودی آلی و ارزان قیمت و استفاده از آب های نا متعارف جهت آبیاری زمین های کشاورزی کاهش یا حذف فلزات سنگین امری ضروری به نظر می رسد هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بیوچار بر غلظت فلزات سنگین کادمیوم و سرب موجود در لجن فاضلاب در قالب طرح تصادفی است بدین منظور مقدار مشخصی از لجن فاضلاب را به مدت 14 دوره سه روزه اشباع و تحت شرایط احیا قرار داده و توسط قیف بوخنر رطوبت آنها گرفته شد این عمل چندین بار تا زمان تثبیت غلظت عناصر موجود در زه آب ها انجام شده سپس زه آب هر دوره به زه آب های دوره قبل اضافه و نگهداری شد و جهت پالایش کامل با سطوح مختلف بیوچار 3.2%،0/16،0/08،0/04،0/02،0/01،0/005،0/001،ترکیب و برای مدت 3 ساعت هم زده شدند بعد از صاف کردن محلول انازه گیری غلظت عناصر سنگین سرب و کادمیم انجام شد و سطح % 0/08 بیوچار به عنوان بهترین سطح برای پالایش زه آب لجن فاضلاب انتخاب شد نتایج نشان داد بیوچار قادر است غلظت کادمیم زه آب را از 0/1به0/012 میلی گرم بر لیتر و غلظت سرب زه آب را از 1/5 به 0/052 میلی گرم بر لیتر برساند بنابراین می توان نتیجه گرفت که بیوچار در پالایش زه آب حاصل از احیای لجن فاضلاب موثر بوده است و می توان از آن جهت پالایش آب های آلوده به فلزات سنگین در کشاورزی استفاده نمود

لینک کمکی