تاثير پذيري ميزان فسفر و پتاسيم بذر کنجد تحت تنش خشکي همراه با محلول پاشي نيترات کلسيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير پذيري ميزان فسفر و پتاسيم بذر کنجد تحت تنش خشکي همراه با محلول پاشي نيترات کلسيم :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کم آبی و نیترات کلسیم بر مقدار فسفر و پتاسیم بذر دانه کنجد آزمایشی در سال 1393 در مزرعه آموزشی دانشگاه علم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید تیمارها شامل تیمارهای آبیاری در سه سطح بدون تنش خشکی تنش متوسط و تنش شدید و محلول پاشی نیترات کلسیم در 4 سطح بدن محلول پاشی 5 میلی مولار 10 میلی مولار و 15 میلی مولار نیترات کلسیم بود نتایج نشان داد که تنش خشکی و محلول پاشی نیترات کلسیم اثر معنی داری بر میزان فسفر و پتاسیم بذر دارند مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان فسفر در تیمار بدون تنش و محلول پاشی نیترات کلسیم 15 میلی مولار به مقدار 0/75 پی پی ام و کمترین مقدار میزان فسفر مربوط به تیمار تنش شدید و محلول پاشی نیترات کلسیم 5 میلی مولار به مقدار 0/52 پی پی ام بود و بیشترین میزان پتاسیم در تیمار بدون تنش و محلول پاشی 15 میلی مولار به میزان 3/04 پی پی ام و کمترین آن در تنش شدید و محلول پاشی 5 میلی مولار به میزان 2/63 پی پی ام بود نتایج حاکی از آن بود که تیمار بدون تنش همراه با کاربرد نیترات کلسیم محتوای پتاسیم بذر را افزایش بخشید بنابراین در زمان وقوع تنش می توان با کاربرد نیترات پتاسیم موجب افزایش میزان فسفر و پتاسیم کنجد شد

لینک کمکی