بررسي آزمون تجزيه واريانس حاصل از داده هاي تابلويي بر شاخص قيمت سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي آزمون تجزيه واريانس حاصل از داده هاي تابلويي بر شاخص قيمت سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

امروزه رقابت بین بنگاههای اقتصادی برای کسب جایگاه مناسب در بازارها بورس همواره مورد توجه قرار دارد.در حال حاضر، وضعیت اقتصادی کشور حاکی از بانک محور بودن بازارهای مالی است. از آنجایی که بانکهایخصوصی در مقایسه با سایر بانکها بیشترین سهم داراییها با درجه نقدشوندگی بالا را دارند؛ تأثیر همزمان تکانه- های وارد بر شاخص قیمت سهام بانکها در بازار سرمایه میتواند تحلیل مناسبی از سودآوری بانکها و عملکردآنها در نظر گرفته شود. از این رو در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش خودرگرسیون برداری دادههای تابلویی و براساس روش تحلیلهای واکنش ضربه و تجزیه واریانس خطای پیشبینی نوسانات کوتاه- مدت، میانمدت و بلندمدت ارزیابی شده است. پس از تجزیه و تحلیل دادهها و برآورد الگوها براساس نتایج حاصل از واکنش ضربه مشخص گردید که شوک مثبت حاصل از متغیر روند بازار در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام بانکها تأثیر مثبت دارد. شوک مثبت حاصل از متغیرهای عایدی هر سهم و بازدهداراییهای بانک در کوتاهمدت و میانمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر این شاخص دارند. شوک مثبت حاصل از متغیر ریسک و در میانمدت تأثیر منفی بر شاخص قیمت سهام بانکها دارد و همچنین، تأثیر متغیرهای حجممعاملات، رتبه نقد شوندگی سهام بانکها در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت بر این شاخص بیمعنا است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیشبینی در میانمدت نشان میدهد که شوک حاصل از متغیرهای روند بازار، عایدی هر سهم و بازده داراییهای بانک به ترتیب 53 درصد، 9 درصد و 7 درصد از واریانس شاخص قیمت سهام بانکها را شامل میشود.

لینک کمکی