بررسي آميخته بازاريابي بر روي افزايش فروش کتاب هاي جهانگردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي آميخته بازاريابي بر روي افزايش فروش کتاب هاي جهانگردي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر کوششی است در جهت بررسی عوامل مهم و موثر آمیخته بازاریابی در افزایش فروش کتاب های جهانگردی، در این پژوهش سعی شده است تا مهم ترین عوامل بازاریابی که در افزایش فروش کتاب تاثیر گذار استو موجب می شود که بازاریابان در این بخش اقدام به پژوهش ها و هزینه های زیادی نمایند را مورد بحث و بررسی قرار داده و تفسیر نماییم. این پژوهش با توجه به فرضیه های درنظر گرفته شده برمبنای پارامترهایی نظیر محصول،قیمت، توزیع، ترفیع شکل گرفته است که به وجود ارتباط بین هریک از این پارامترها در افزایش فروش می پردازد . این پژوهش بر اساس روش توصیفی از شاخه ی پیمایشی، پس از تعیین فرضیه های مورد نظر وجمع آوری اطلاعات در راستای فرضیه ها در چارچوب پژوهش نظری انجام گرفته است. جامعه آماری برای پژوهش حاضرکتابفروشان ودانشجویان رشته مدیریت جهانگردی است و در بخش پیمایشی پژوهش پرسش نامه هایی تدوین شد که این پرسشنامه ها در بین 151 نفر از گروه هدف توزیع شد که پس جمع آوری و تلخیص، داده ها بر اساس آزمونکولموگوروف اسمیرنوف، فریدمن و آزمون میانگین یک جامعه مورد بررسی و ارزیابی - قرارگرفتند، که در نهایت طی اقدامات صورت گرفته 5 فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مشخص شد به ترتیب مهمترین عوامل آمیخته بازاریابی در افزایش فروش کتاب :توزیع قیمت ترفیع محصول می باشد و در انتها با توجه به پذیرفته و رد شدن فرضیه ها، پیشنهاداتی بر مبنای نتایج پژوهش برای بازاریابان و همچنین پیشنهادهایی صرف محققین آینده مطرح شده است.

لینک کمکی