بررسي اثر صادرات و واردات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي اثر صادرات و واردات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیشرفت آن در دهههای اخیر، افقهای جدیدی برای کسبوکار و تجارت درکشورهای مختلف بازکرده است. در باب آثار تعاملی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی بحثهای زیادیمطرحشده است که اکثریت پژوهشها به رابطه معناداری بین گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات با رشد اقتصادی اعتقاد داشتند. از طرفی صادرات، یکی از اصلیترین شاخصهایی است که نقش بسیار تعیینکنندهای در میزان پویاییوضعیت اقتصادی کشورها دارد در این مقاله به بررسی اثر صادرات و واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی رشد اقتصادی با استفاده از روش دادهای تابلوی ) panel data ) در بازه زمانی 2002 تا 2012 برای 8 کشوردرحالتوسعه اسلامی پرداخته و جزئیات طرحشده در این مطالعه را آزمون میکند. نتایج بهدستآمده بیانگر آن استکه فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی میباشد، بهگونهای که بیشتر متغیرهای موجود دارای اثر معنادار، مثبت بر رشد اقتصادی هستند

لینک کمکی