بررسي ارتباط بين متغيرهاي کلان اقتصادي با ساختار مالکيت در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي ارتباط بين متغيرهاي کلان اقتصادي با ساختار مالکيت در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

اطلاعات اقتصادی در کشورها از جمله اطلاعات مهم و تأثیرگذار به شمار میرود، که یکی از موارد پرکاربرد این اطلاعات در بازارهای سرمایه کشورها میباشد. در حال حاضر موضوع تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار هایسرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان، اقتصاددانان، مدیران شرکت ها و ... است و بطور کلی همه گروهها به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط میان متغیرهایکلان اقتصادی با ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بوده است. در این پژوهش متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ نقدینگی به عنوان متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند و در مورد ساختار مالکیت نیز بر مالکیت نهادی تمرکز شده است. با استفاده از دادههای 011 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سالهای 0511 تا 0532 به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و برحسب روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادیمیباشد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار Excel و Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روشهای همبستگی، خود رگرسیون برداری) VAR ( و الگوی تصحیح خطای برداری) VECM ( جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. نتایج نشاندهنده ارتباط منفی و معنادار میان نرخ تورم، نرخ نقدینگی، نرخ ارز و نرخسود سپرده بر ساختار مالکیت)مالکیت نهادی( در بورس اوراق بهادار تهران است. بر همین اساس کاهش نرخ تورم و تلاش جهت جلوگیری از تغییرات ناگهانی آن، کنترل حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود سپرده و کنترل تغییرات نرخ ارز پیشنهاد میگردد

لینک کمکی