بررسي تابععرضه پول و نقش پول دراقتصاداسلامي طي دوره 1392-1363 دراقتصادايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تابععرضه پول و نقش پول دراقتصاداسلامي طي دوره 1392-1363 دراقتصادايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست های پولی از سیاست های مالی پذیرفته شده است، کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی، اهرم اصلی مقامات پولی کشور برای تاثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی و حفظ ثباتاقتصادی است. اما عرضه پول تنها متغیری برونزا نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، بلکه از سویی دیگر، یک متغیر درونزا است. درونزایی عرضه پول می تواند عامل بسیار مهمی در کارایی سیاست های پولی و مالی باشد. در اینمقاله تابع عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سالهای 1333 22 به روش - ARDL1 تخمین زده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ بهره )نرخ سود علیالحساب تسهیلات اعطایی بانکها( هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنیداری بر عرضه پولدر اقتصاد ایران دارد. به عبارتی دیگر، عرضه پول در اقتصاد ایران درونزا است و درونزایی آن از طریق نرخ سود علیالحساب تسهیلات اعطایی بانکهای تجاری و تخصصی صورت می گیرد. فعالیت های بانک های تجاری و تخصصی از طریق تغییر در ذخایر آزاد با توجه به شرایط سودآوری بازار، عامل مؤثری در گسترش حجم پول در اقتصاد ایران است. نوسانات و عدم تعادل های ایجاد شده در عرضه پول در اقتصاد ایران، پس از گذشت دو سال و نیم از زمان وقوع نوسان، تعدیل می گردد.

لینک کمکی