بررسي تاثير اصول راهبردي سند چشم انداز 1404 بر عملکرد سازمانهاي دولتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير اصول راهبردي سند چشم انداز 1404 بر عملکرد سازمانهاي دولتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اصول راهبردی سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد سازمانهای دولتی انجام شده است. در این تحقیق متغیرهای مستقل از اصول کاربردی سند فوق استخراج شده که شاملمسئولیتپذیری، مشارکت و کارگروهی، خلاقیت و نوآوری، بازمهندسی ساختار اداری، اخلاق محوری، بهبود مدیریت منابع، اختیارات مدیریت و عدالت محوری است و متغیر وابسته نیز عملکرد سازمانهای دولتی میباشد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان ادارات دولتی استان آذربایجانغربی هستند. برای تعیین نرمال بودن نمونه آماری از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده که بر حسب نتایج مشاهده شده توزیع نمونه آماری غیرنرمال میباشد. - جهت آزمون فرضیههای تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون دوجملهای استفاده شده است. مطابق نتایج بدست آمده در تمامیآزمونها، سطح معنیداری کمتر از 0/05 می باشد بعبارتی دیگر فرضیههای تحقیق با قابلیت اطمینان 0/95 تایید شدند

لینک کمکی