بررسي تاثير بازارگرايي و جهت گيري هاي استراتژيک بر عملکرد بانکها مطالعه موردي: بانک هاي شهرستان پارس آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير بازارگرايي و جهت گيري هاي استراتژيک بر عملکرد بانکها مطالعه موردي: بانک هاي شهرستان پارس آباد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تاثیر بازار گرایی و جهت گیری های استراتژیک بر عملکرد سازمانی بانک ها می پردازد. جامعه آماری این تحقیق مدیران ومعاونان بانک ها و موسسات مالی مستقر در شهرستان پارس آباد می باشد. بر اساسمبانی نظری 9 فرضیه تدوین شد که با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد بازارگرایی و جهت گیری های استراتژیک تاثیر معنی داری بر عملکرد سازمانی دارند

لینک کمکی