بررسي تاثير کارتيمي بر بهبود سازماني در بانک ملي شهرستان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير کارتيمي بر بهبود سازماني در بانک ملي شهرستان همدان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارتیمی کارکنان بر بهبود سازمانی در بانک ملی شهرستان همدان می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظشیوه گردآوری دادهها یک تحقیق کمی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان همدان می باشند که در سال 1931 در این سازمان مشغول به فعالیت هستند که تعداد کل آنان 981 نفر می باشند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی و با روش تصادفی نسبی به تعداد 132 نفر برآورد گردید. ابزار اندازه- گیری کارتیمی، پرسشنامه 29 سوالی لنچیونی ) 1932 ( و ابزار اندازهگیری بهبود سازمانی، پرسشنامه 22 سوالی لوک و کروفورد ) 2222 ( بود. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که کارتیمی کارکنان بر بهبود سازمانی تاثیر معنیداری دارد. همچنین ابعاد کارتیمی از جمله اعتماد، توجه به نتیجه کار، عدم ترس از برخورد، تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان سبب افزایش بهبود سازمانی می شوند. از طرفی مولفه تعهد بیشترین تاثیر را بر ارتقای بهبود سازمانی دارد

لینک کمکی