بررسي تاثير مديريت منابع انساني الکترونيک بر بهره وري نيروي انساني مطالعه موردي شرکت نفت استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير مديريت منابع انساني الکترونيک بر بهره وري نيروي انساني مطالعه موردي شرکت نفت استان لرستان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :32

چکیده مقاله:

با توجه به حساسیت های کنونی در صنعت نفت و با عنایت به تاثیر اینترنت و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ، در این مقاله درصدد بررسی نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر بهره وری نیروی انسانی در صنعتنفت برآمده ایم ، به این امید که بتوانیم از گویه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی در صنعت نفت به خوبی بهره مند گردیم . جامعه آماری تحقیق کلیه ی کارکنان شرکت نفت استانلرستان می باشد ، که برای آزمون فرضیه های تحقیق یک نمونه 222 نفری از کارکنان که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند ، استفاده شده است . جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تائیدی و مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار آماری Lisrel استفاده شد . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیریت منابع انسانی الکترونیک86 درصد تغییرات بهره وری نیروی انسانی را نشان می دهد ، به طور کلی تمام فرضیه های تحقیق تایید شدند .ابعاد مدیریت منابع انسانی الکترونیک شامل یادگیری الکترونیک ، استخدام الکترونیک ، انتخاب الکترونیک ، ارزیابی الکترونیک و سیستم پاداس دهی الکترونیک به ترتیب بیشترین تغییرات بهره وری نیروی انسانی را پیش بینی می کنند

لینک کمکی