بررسي تاثير نقش مهارتهاي اجتماعي در توانبخشي شغلي کارکنان تامين اجتماعي شهر اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير نقش مهارتهاي اجتماعي در توانبخشي شغلي کارکنان تامين اجتماعي شهر اردبيل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضربررسی نقش مهارتهای اجتماعی در توانبخشی شغلیکارکنان تامین اجتماعی شهر اردبیل می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان تامین اجتماعی شهر اردبیل میباشند که تعداد آنها تقریباً 044 نفر میباشد که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان تعداد 191 نفر )زن و مرد( به عنوان نمونه انتخاب گردید. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری،اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه میدانی برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و ضرایب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی ازآن است که همه ابعاد مهارتهایاجتماعی )مهارت های اجتماعی، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی و برتری طلبی( بر توانبخشی شغلی کارکنان تامین اجتماعی شهر اردبیل تاثیر معنی داری دارد.

لینک کمکی