بررسي تاثيربهايابي(بهايابي برمبناي فعاليت ) به عنوان يک ابزاراساسي بهينه سازي کيفيت براي حسابداري مديريتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثيربهايابي(بهايابي برمبناي فعاليت ) به عنوان يک ابزاراساسي بهينه سازي کيفيت براي حسابداري مديريتي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

اگر در ابتدای بحث بپذیریم که همهی مردم همواره خواهان کیفیت بالا هستند، درمییابیم که آنها طی قرون متمادی گذشته، با نیروهای عظیم و ناپایداری مواجه بودهاند که ایجاب کنندهی لزوم تغییر استراتژی برای دستیابی به سطحمطلوب کیفیت بودند. امروزه، اگر نگاهی به پیرامون خود بیندازیم، محیط اقتصادی بسیار پویایی را مشاهده میکنیم که نیازمند مدیرانی است که مجموعهی مناسبی از کیفیتها شامل مهارت و انعطاف پذیری را اعمال کنند. امروزه قیمت و کیفیت از مهمترین مزیت های رقابتی در صنایع به شمار می رود از این رو رابطه بین این دو مزیت رقابتی در سال های اخیر به ویژه در صنایع کشور های صنعتی بسیار مورد بحث بوده است. هدف این مقاله ارائهی هزینهی کیفیت به صورت یک ابزار بهینه سازی ضروری است، که به دو شیوهی اساسی بر جوانب اقتصادی حسابداری مدیریتی تأثیر میگذارد: تأثیر بر درآمد و تأثیر بر هزینه

لینک کمکی