بررسي تأثير درآمد و قيمت بر تقاضاي مد لباس ايراني اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تأثير درآمد و قيمت بر تقاضاي مد لباس ايراني اسلامي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

صنعت مد در ایران پتانسیلهای مناسبی برای شکوفایی دارد. این صنعت بهواسطه سرمایه فرهنگی غنی ایرانی اسلامی و سرمایه انسانی تحصیل کرده خلاق، در کنار سرمایه نمادین لباس مد ایرانی اسلامی می تواند از نظر فرهنگی و اقتصادی به خودکفایی رسیده و در سطح منطقه و بینالملل مطرح شود. در این راستا ضرورت دارد که شرایط اقتصادی این صنعت تثبیت شود. هدف، بررسی تأثیر قیمت و درآمد بر تقاضای مدلباس ایرانی اسلامی و روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است. دادهها از طریق مصاحبه با 69 نفر از زنان - متقاضی مد در شهر اصفهان گردآوری و در نرمافزار SPSS تحلیل توصیفی شد. نتایج نشان میدهند که برای 31 درصد از افراد نمونه اثر قیمتی وجود ندارد و مصرف لباس برای این دسته از افراد ویژگی نمادین و متظاهرانه دارد؛ درآمد در تقاضا تأثیر مثبت دارد و حدود 22 درصد از افراد نمونه اعتیاد عقلایی به مصرف مد دارند

لینک کمکی