بررسي تأثير مديريت اسلامي بر سلامت اداري مطالعه موردي، شهرداريهاي استان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تأثير مديريت اسلامي بر سلامت اداري مطالعه موردي، شهرداريهاي استان اردبيل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تحقیق حاصل با هدف بررسی تأثیر مدیریت اسلامی بر سلامت اداری شهرداریهای استان اردبیل پرداخته است و متغیر وابسته در این تحقیق سلامت اداری است که با مدیریت اسلامی مورد سنجش قرار گرفته است .توجه به معیارهاوابعاد مدیران شهرداری درچهارچوب ارزشهای والای اسلامی ومتبلورساختن ویژگیهای معنوی ارتقای سلامت اداری را در شهرداریها مشهود می سازد. به منظور بررسی تأثیر مدیریت اسلامی در شهرداریهای استان اردبیل 281 نفر ازکارکنان شهرداری به روش نمونه گیری طبقه ای ایجاد شدند این پژوهش بر حسب هدف از نوع کاربری و بر حسب نحوه گرد آوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه چالشی و همبستگی می باشد که با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته است و داده ها ی حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج حاصل از وجود رابطه معنادار بین مدیریت اسلامی با مدیریت اداری کارکنان دارد همچنین بین ابعاد مدیریت اسلامی با سلامت اداری کارکنان رابطه معنی داری وجود داشت

لینک کمکی