تاثير ويژگي هاي شخصيتي کارکنان بر توسعهي ظرفيت خلق دانش و بروز رفتارهاي فرانقشي مطالعه ي موردي موسسه ي اعتباري عسکريه سرپرستي حوزه ي آذربايجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير ويژگي هاي شخصيتي کارکنان بر توسعهي ظرفيت خلق دانش و بروز رفتارهاي فرانقشي مطالعه ي موردي موسسه ي اعتباري عسکريه سرپرستي حوزه ي آذربايجان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر تاثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان بر توسعه ی ظرفیت خلق دانش و بروز رفتارهای فرانقشی )مطالعه ی موردی موسسه ی اعتباری عسکریه سرپرستی حوزه ی آذربایجان( می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوعکاربردی، از لحاظ روش، توصیفی از نو همبستگی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، تحقیق مورد نظر پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان موسسه اعتباری عسکریه سرپرستی حوزه ی آذربایجان است کهتعداد آنها برابر 58 نفر می باشد.برای تعیین حجم نمونه کارکنان از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 07 بدست آمده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.بمنظور گرد آوری داده های مورد نیاز، از سه نو پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه خلق دانش همتی،پرسشنامه محقق ساخته بروز رفتارهای فرانقشیبا استفاده از مدل اسلامی و سیار و پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی اسدی. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیول فرضیه های تحقیق از ضریب رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی بر توسعه ی ظرفیت خلق دانش و بروز رفتارهای فرانقشی کارکنان تاثیر دارد.

لینک کمکی