تاثيرسيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS درارتقاي سطح فرهنگ سازماني موسسات آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثيرسيستمهاي اطلاعاتي مديريت MIS درارتقاي سطح فرهنگ سازماني موسسات آموزشي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق بررسی احراز تاثیر سیستمهای اطلاعاتی در ارتقای فرهنگ سازمانی موسسات آموزشی اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع پیمایشی به شکل میدانی در سطح اداره کل آموزشو پرورش استان اردبیل انجام گرفت .نمونه آماری برحسب جدول مورگان به تعداد 111 نفر ازمیان کارکنان ستادی موسسات آموزشی استان اردبیل بصورت تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 11 سوال ازنظام ارزشی مشترک درراستای چهارمحور ازمزایای استفاده ازسیستم های اطلاعاتی )مدیریت سرمایه ، زیربنای کسب وکار ،بهره وری و فرصت و مزیت راهبری (در موسسات آموزشی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی)رگرسیون چندگانه( استفادهشده است با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رگرسیون سلسله ویژگیهای کلیدی نظام مفاهیم مشترک موسسات آموزشی در قالب مزایای بکارگیری سیستم اطلاعاتی مدیریت برفرهنگ سازمانی موسسات آموزشی معنی دار است) p<0.05 (. بیشترین عامل تبیین کننده مربوط به بهره وری 0/43 و کمترین آن مربوط به مدیریت سرمایه 0/14 است

لینک کمکی