تأثير تفاوتهاي فردي برنگرش مصرف کنندگان و پذيرش کالاي جديد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير تفاوتهاي فردي برنگرش مصرف کنندگان و پذيرش کالاي جديد :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق تاثیر تفاوتهای فردی برنگرش مصرف کنندگان و پذیرش کالای جدید از طریق مشتریان محصولات الکترونیکی)لب تاپ، موبایل، تبلت( در استان گیلان می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بهلحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع علی، می باشد . جامعه آماری این تحقیق شامل همه مشتریان محصولات الکترونیکی استان گیلان می باشد. با توجه به این که حجم جامعه آماری نامحدود می باشد برای تعیین حجم نمونه ازفرمول تعیین حجم نمونه از جامعه نامحدود استفاده شده است . حجم نمونه برابر 733 نفر برآورد شده است. و از روش نمونه گیری خوشه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه خودساخته محقق استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار spss وهمچنین لیزرل و تکنیک آماری معادلات ساختاری ) SEM (بهره گرفته ایم تا از این طریق ارتباط علی بین معیارهای مدل مشخص شده و راهکارهای صحیح ومناسب را تدوین نمود. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر این است که تنوع طلبی ، ریسک گریزی و دانش محصول بر نگرش مشتریان تاثیر داشته و در نهایت نیز نگرش مشتریان منجر به پذیرش کالاهای جدید می شود. در پایان پیشنهاداتی نیز در راستای نتایج بدست آمده از این تحقیق ارایه شده است

لینک کمکی