تأثير توسعه مالي بر فساد مالي منتخبي از کشورهاي در حال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير توسعه مالي بر فساد مالي منتخبي از کشورهاي در حال توسعه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر فساد مالی منتخبی از کشورهای در حال توسعه میپردازد. جهت این بررسی از شاخص اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بهعنوان شاخصتوسعه مالی، شاخص درک فساد ) CPI ) 2 ، رشد تولید ناخالص داخلی، شاخص فقر و تورم استفاده شد. مدل برآورد شده برای 22 کشور در حال توسعه طی سالهای 2112 1992 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ) - GMM ( دو مرحلهای و با استفاده از نرم افزار stata تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فساد مالی دارد. همچنین نتایج نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش فقر تأثیر مثبت و معنادار و تورم تأثیر منفی و معنادار بر کاهش فساد مالی کشورهای منتخب دارد

لینک کمکی