تبيين مولفه هاي جهاد فرهنگي جهت دستيابي به جهاد اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تبيين مولفه هاي جهاد فرهنگي جهت دستيابي به جهاد اقتصادي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

ارزش ها و باورهاى فرهنگى حاکم بر جامعه و به طور کلى، جهان بینى و اعتقادات مذهبى افراد نقش تعیین کننده اى دررفتار اقتصادى آنان و روند توسعه و میزان آن دارد. ارزش هاى یک جامعه فراتر از توسعه اقتصادى جهت گیرى و نتایجتوسعه را تحت الشعاع قرار مى دهد و سرمایه انباشته شده مادى و انسانى در اختیار ارزش ها و اعتقادات جامعه مى » حیات « گذارد. اما این که چگونه یک جامعه، توسعه اقتصادى را با ارزش هاى خود بیامیزد بستگى به تعریفى دارد که ازارائه مى دهد و حدّى که میان مادیّت و معنویت قایل است. باید گفت، شکل اصلی تمام فعالیت های نظام یک کشور از ماهیت فرهنگی آن، هویت و رنگ می گیرد. به عبارتی حفظ یک نظام گرچه به ظاهر، بستگی به پویایی و استقلال فعالیت های سیاسی و اقتصادی دارد، ولی نحوه فعالیت در اقتصاد و یا سیاست گذاری در بخش های دیگر متأثر از فرهنگ آن نظام اجتماعی است. فرهنگ، ارزش ها و باورهای آن، علت محدثه و ایجادی اقتصاد، سیاست و فعالیت های دیگر اجتماعی است. از این رو استقلال، موجودیت و تداوم آنها، بستگیبه نوع فرهنگ یا ارزش ها و باورهایی است که این حرکت بر پایه آن شکل گرفته است. اکنون این تفکر وجود دارد که مبنای هر نوع توسعه، توسعه فرهنگی است و از آن جا که دغدغه و شعار اصلی کشور اسلامی ما در حال حاضر جهاد اقتصادی است و از آنجایی که مبنای این جهاد، انسان) موجودی فرهنگی( می باشد. زیربنای توسعه حقیقی و پایدار نیز جهاد فرهنگی خواهد بود. پژوهش حاضر به عنایت به عنوان به شیوه توصیفی وازنوع تحلیل اسنادی انجام وکلیه منابع ومراجع مرتبط مورد بررسی واقع شده است.

لینک کمکی