تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تبيين يادگيرنده بودن سازماني بر اساس ابعاد ساختار سازماني آموزش و پرورش استان گيلان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت و فرهنگ ايراني اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ی ابعاد ساختار سازمانی بر یادگیرنده بودن سازمان آموزش و پرورش استان گیلان است. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان هایرشت)ناحیه 1(، صومعه سرا ، لاهیجان و لنگرود است که بر اساس آمار رسمی 562 نفر می باشد. حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرها و به روش نمونه گیری خوشه ای 121 نفر بوده که با کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص تعداد151 نفر انتخاب شدند. در این تحقیق از دو پرسشنامه ی ابعاد ساختار سازمانی ، شامل 52 سوال و پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده ، شامل 11 سوال برای تولید داده استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی ابعاد ساختار سازمانی معادل0/812 و ضریب الفای پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده 0/925 محاسبه شد برای تحلیل داده ها ازآزمون تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که: بین ابعاد ساختار سازمانی با یادگیرنده بودن سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. بین مولفه های ابعاد ساختار سازمانی)پیچیدگی و رسمیت( رابطه معنادار وجود دارد

لینک کمکی