توسعهي مديريت دانش بر پايه منابع انساني و فرهنگ سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن توسعهي مديريت دانش بر پايه منابع انساني و فرهنگ سازماني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان یک زیرساخت، نقشی بسیار کلیدی در پیاده سازی نظام مدیریت دانش هر سازمان دارد، لذا مدیریت دانش باید وظیفه مشکلتر تغییر فرهنگ یک سازمان در دستیابی به تسهیم دانشو انتقال آن برای محقق کردن ارزش واقعی منابع دانش سازمانی را داشته باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه مدیریت دانش برپایه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی است. پژوهش حاضر به روشمروری انجام شده و نتایج حاصل از آن با بررسی و مطالعه کنب و مقالات تخصصی بدست آمده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که درتوسعه و پیاده سازی مدیریت دانش، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی نقش بسزایی دارد . در یک فرهنگ یادگیری افراد مشکلات را جستجو میکنند و تشویق به یادگیری میشوند و از طریق ابزارهای یادگیری، پیاده سازی مدیریت دانش را تقویت میکنند

لینک کمکی