جايگاه شرکتهاي چند مليتي در اقتصاد بينالمللي و چشماندازهاي آينده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن جايگاه شرکتهاي چند مليتي در اقتصاد بينالمللي و چشماندازهاي آينده :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

شکل گیری و پیدایش شرکتهای چند ملیتی در سده بیستم یکی از مناقشه برانگیز ترین پدیدههای اقتصاد جهانی بوده است. طی این مدت شرکتها به گونهای عمل کردند که به ندرت میتوان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغماختلاف نظرها و طرح دیدگاههای متفاوت در خصوص تاثیرات منفی و مثبت این شرکتها در صحنه اقتصاد جهانی و به ویژه در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته، نمیتوان از نفوذ فرایند آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بیتفاوت گذشت به گونهای که عملکرد این شرکتها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آن چنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکتهای فراملی امری محال به نظر میرسد. علی رغم علاقه مندیشرکتهای چند ملیتی به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه هم این بار با حسن ظن کافی با اتخاذ سیاستهایی در صدد جلب توجه این شرکتها جهت سرمایه گذاری در کشورشان هستند که البته تصمیم نهایی این شرکتها برای تعیین محل فعالیت خود مبتنی بر برداشتی است که آنها از منافع حاصل از هر محل با احتساب مخاطرههای احتمالی دارند

لینک کمکی