جهاني شدن و ارتباط آن با عصر ظهور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن جهاني شدن و ارتباط آن با عصر ظهور :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مقاله حاضر تحت عنوان جهاني شدن و ارتباط آن با عصر ظهور بر آن است تا نخست به تبیین معنای جهانی شدن و همچنین با بهره گیری از آیات قرآن کریم و روایات نورانی حضرات معصومین، به تشریح رابطهی پدیدهیجهانی شدن با حکومت جهانی حضرت مهدی و هم چنین نکات اشتراک و افتراق آن دو بپردازد. نتیجهای که از این نوشتار بدست آمد اینکه، جهانی شدن اسلام بر اساس ادلّه و شواهد قرآنی و روایی و تاریخی به صورت قطعی،مبرهن و قابل اثبات است. یعنی آن دهکده جهانی که دانشمندان غربی در قرن بیستم احتمالش را دادهاند، اسلام، در هزار و چهارصد سال پیش، با تأکید فراوان، از آن خبر داده و حتی کیفیت وقوع آن و نحوه حکومت در آن دهکده جهانی و رهبری آن نظام را آشکارا معین کرده است و خبر داده که پیروزی از آن مستضعفان و صالحان است و ایمان بر کفر چیره خواهد شد

لینک کمکی