حاکميت شرکتي و مسئوليت اجتماعي شرکت: کارايي سازمان در مقابل مشروعيت سازماني؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن حاکميت شرکتي و مسئوليت اجتماعي شرکت: کارايي سازمان در مقابل مشروعيت سازماني؟ :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

با توجه به تحقیقات حاکمیت شرکتی و تئوری سازمانی، این مقاله به بررسی و کشف روابط متقابل بین رویکردهای حاکمیت شرکتی شرکت، مسئولیت رهبری و مسئولیت اجتماعی شرکت در زمینه های سازمانی مختلف می پردازد. دراین مقاله به نقد و بررسی تحقیقات حاکمیت شرکتی بر پایه نظریه نمایندگی با تمرکز آن بر روی مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان انطباق صرف با قوانین و مقررات پرداخته می شود. ما گرایشهای رهبری مختلف و رویکردهایمسئولیت اجتماعی شرکت را با دو فرایند کلیدی حاکمیت شرکتی در ارتباط با پایش و انگیزه ها پیوند می دهیم. این تحلیل بر اساس تحقیقات قبلی صورت گرفته است که مکانیزمهای حاکمیتی را با توجه به استراتژیک و بعنوان مخالف با کنترلهای مالی از هم متمایز میکند و توضیح میدهد که چگونه این کنترلها ممکن است در ارتباط با رفتار مدیریتیمسئولیت دار و استراتژیهای مسئولیت اجتماعی شرکت باشد. بر پایه مطالعات حاکمیت مبتنی بر تئوری سازمانی و اجتماعی، ما بیشتر بحث میکنیم که ارتباطهای بین استراتژیهای مسئولیت اجتماعی شرکت و فاکتورهای حاکمیت شرکتیمثل هیئتهای مدیره، الگوهای مالکیت، و انگیزشهای اجرایی ممکن است با توجه به سیستم قانونی و ویژگیهای سازمانی در یک کشور خاص متفاوت باشد. مقاله ما پیشنهاد میکند که محققان نیازمند توسعه یک چارچوب حاکمیتی کلی تر و سازمانی تر برای تحلیل رویکردهای سازمانی با مسئولیت اجتماعی شرکت است.

لینک کمکی