رابطه بين رشد اقتصادي، توسعه مالي و فقر: مطالعه موردي براي کشورهاي (OPEC)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين رشد اقتصادي، توسعه مالي و فقر: مطالعه موردي براي کشورهاي (OPEC) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانهای بالقوه در رابطه بین شاخص رشد اقتصادی، توسعه مالی و فقر با لحاظ متغیرهای تورم و تجارت برای کشورهای اوپک طی دوره زمانی 1991 2112 میپردازد. برای - این منظور از مدلرگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی دادههای تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است . نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حدآستانه ای 10/13 و پارامترشیب 0/50 را پیشنهاد میکند. در اینجا رشد اقتصادی را به عنوان متغیر انتقال و اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی در نظر گرفته شده است. توسعه مالی در هر دو رژیم اثر منفی و معنادار بر فقر دارد اما در رژیم دوم شدت اثر آن کاهش می یابد. رشد اقتصادی در هر دو رژیم باعثکاهش فقر و در سطح بالاتر اثرش بیشتر میشود. تورم در رژیم اول تاثیر مثبت بر کاهش فقر و در رژیم دوم منفی و معنادار و تجارت نیز در هر دو رژیم تاثیر منفی و معنادار و بر فقر دارد

لینک کمکی