بررسي موفقيت تحصيلي بر اساس هوش هيجاني و مولفه هاي جمعيت شناختي در بين دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي موفقيت تحصيلي بر اساس هوش هيجاني و مولفه هاي جمعيت شناختي در بين دانشجويان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، در کسب موفقیت های آتی آن ها ازاهمیت بسزایی برخوردار است و عدم توجه به این مقوله ی اساسی و به تبع آن افت تحصیلی، موجب کاهش سطح علمی و کارایی دانشجویان خواهد شد. هدف از انجاماین پژوهش بررسي موفقيت تحصيلي بر اساس هوش هيجاني و مولفه هاي جمعيت شناختي در بين دانشجويان شهرستان چالوس بوده است. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی می باشدکه در آن 111 دانشجوی - سال اول مامایی در سال تحصیلی 31 1333 شرکت کردند. جامعه آماری کلیه - دانشجویان رشته مامایی در سال 1333 بودند. دانشجویان پرسش نامه هوشهیجانی بار ان را در ابتدای سال تحصیلی تکمیل نمودند و در پایان یک سال - تحصیلی معدل )شاخص پیشرفت تحصیلی( و برخی از متغیرهای جمعیت شناختی آن ها به روش خود اظهاری جمع آوری شد. در تحلیل نتایج از همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام و تحلیل کوواریانس استفاده شد یافته ها: نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد بین مولفه های هوش هیجانی وموفقیت تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد. اما بین سهمیه و موفقیت تحصیلی ارتباط معنا داری وجود دارد که در آن F(201/1)=70317 در سطح معنا داری p . /0// نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از این است که هوش هیجانی تاثیریدر موفقیت تحصیلی ندارد. این در حالی است که هوش هیجانی یکی از الزامات موفقیت یک ماما در زندگی حرفه ایش می باشد. در شیوه ارزشیابی کنونی دانشجویان هوش هیجانی جایگاهی ندارد. در این صورت در شیوه ارزشیابی باید تغیرات اساسی صورت گیر د

لینک کمکی