تاثير بازي درماني گروهي به شيوه ي شناختي _ رفتاري بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان مبتلا به بيش فعالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تاثير بازي درماني گروهي به شيوه ي شناختي _ رفتاري بر کاهش مشکلات رفتاري کودکان مبتلا به بيش فعالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی – رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلابه نقص توجه انجام شده است . مواد و روشها . جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی دانش آموزاندختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان دورود راتشکیل می دهندکه از بین آن ها 22 نفر به شیوه ی تصادفی انتخاب، 11 نفر درگروه آز مایش و 11 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند . سپس بازی درمانی گروهی به شیوه ی شناختی – رفتاری هفته ایی دو بار به مدت 14 دقیقه و در ده جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد . ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه یمشکلات رفتاری راتر )فرم معلم ( است که به صورت پیش و پس آزمون اجرا شد . داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند. نتایج : نتایج نشان داد که آموزش بازی درمانی موجب کاهش چشمگیر مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به نقص توجه شده است

لینک کمکی