تأثير تضاد کار- خانواده بر رضايت شغلي و رضايت خانوادگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تأثير تضاد کار- خانواده بر رضايت شغلي و رضايت خانوادگي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، یافتن عوامل مؤثر بر تداخل کار خانواده و تداخل خانواده کار و تأثیر آنها بر رضایت شغلی و رضایت خانوادگی بوده است. بدین منظور تعداد 151 برگ پرسشنامه میان کارکنان شرکت ملی حفاری ایران توزیع و 125 برگ از آنها برگشت دادهشدند. جهت آزمودن داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها گویای این مطلب بودند که میان تداخل کار خانواده و تداخل خانواده کار و رضایت شغلی و همچنین میان تداخل کار خانواده و رضایت خانوادگی ارتباط - - -معناداری وجود نداشت؛ ولی میان تداخل کار خانواده و رضایت خانوادگی ارتباط معناداری یافت شد ) - r=11913, p<.) 1115چالشی بودن شغل به عنوان یکی از متغیرهای کنترل تأثیری مثبت بر تداخل کار خانواده داشت ) - r=119, p<1111 ( و تأثیری منفی بر رضایت شغلی داشت ) r=-112, p<1115 (. افرادی که به خانواده بیش از کار اهمیت می دادند با تداخل خانواده کار بیشتر - و رضایت شغلی کمتری مواجه بودند. همچنین مشخص شد که رضایت شغلی و رضایت خانوادگی تأثیر مثبتی بر هم دارند یعنی با افزایش هریک دیگری نیز افزایش می یافت. علاوه بر این نتایج گویای این مطلب بودند که زنان با تداخل کار خانواده کمتری مواجه - اند و افراد باسابقه نیز رضایت بیشتری از خانواده خود داشتند.

لینک کمکی