جايگاه شورا هاي محلي در توسعه جامعه مدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن جايگاه شورا هاي محلي در توسعه جامعه مدني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

جامعه مدنی بعنوان حوزه عمومی ،نظارتی با خاستگاه سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی جهت نیل به حفظ وتضمین حقوق وآزادی بشر ودر غایت آن حفظ کرامت وارزش انسانی به عنوان حقوق طبیعی در پرتو مشارکت فعالوارتقای شعور سیاسی وحق تعیین سرنوشت از اهمیت ویژه بر خورداراست. لذا از یک سو وجودجامعه مدنی واز سوی دیگر شوراهای محلی بعنوان یک رکن تصمیم گیرنده واجرایی مبتنی بر سیستم عدم تمرکز می تواند ،نقش موثر در حفظ حقوق شهروندی وارتقای شعور سیاسی ودر کنار این کارویژه ها نقش نظارتی موثر بر اعمال حکومت داشته باشد .با لحاظ فعالیتشوراهای محلی در زمینه های متفاوت از جمله سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی وآموزشی دارد می تواند به عنوان یک نهاد مدنی از جامعه مدنی واز سوی نقش نظارتی آن بعنوان یک کار ویژه با عنایت بر ابزارهای لازم وقلمرو نظارتی ،مورد توجه یک نظام دموکراتیک می باشد .،به عنوان یک هیأت واسطه،رهگشای گفتگوی مسالمت آمیز بین دولت و مردم باشد و در عین حال،سد محکمی را در مقابل اقتدارات حکومتی ایجاد کند

لینک کمکی