مقايسه يادگيري و يادداري در عضوبرتر و غير برتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه يادگيري و يادداري در عضوبرتر و غير برتر :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان یادگیری و یادداری در عضو برتر و غیر برتر انجام گرفت. میزان یادگیری ،یادداری براساس امتیازهای کسب شده بررسی شد. نمونه آماری این تحقیق 03 نفر از دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی اتحادشهرستان زنجان بودند که به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند. تمامی شرکت کننده ها راست دست بوده و تجربه قبلی در مهارت پرتاب دارت نداشتند و پس از آموزش پرتاب دارت به روش گمارش تصادفی به دو گروه برتر و غیربرتر تقسیم شدند .گروه غیر برتر )چپ تمرین( با دست چپ و گروه برتر )راست تمرین( با دست راست تمرین کردند.شرکت کننده ها در پیش آزمون، با هر یک از دستهای خود 03 پرتاب به سمت هدف انجام دادند، سپس در مرحله یادگیری به مدت 4 جلسه، در هر جلسه 5 بلوک 03 کوششی و در مجموع 033 کوشش را اجرا کرده و در نهایت در پسآزمون شرکت کردند ونیز یک ماه بعد در آزمون یادداری شرکت کردند . برای بررسی میزان یادگیری ویادداری در هر یک از گروه های چپ تمرین و راست تمرین ازآزمون آنالیز واریانس یکطرفه با مقادیر تکراری و از آزمون t همبسته برای بررسی تفاوتها استفاده شد. برای مقایسه بین گروه ها نیز از آزمون t مستقل استفاده شد. سطح معنی داری در کلیه 3/ آزمون ها 35 P بود. نتایج نشان داد که میزان یادگیری ویادداری در هر دو گروه به طور معناداری افزایش داشته است، و بین دو گروه در میزان یادگیری تفاوت معناداری مشاهده شد. اما در آزمون یادداری بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد

لینک کمکی