مکتب انتقادي فرانکفورت و پيوند علم و ارزش در علوم اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مکتب انتقادي فرانکفورت و پيوند علم و ارزش در علوم اجتماعي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پیوند میان علم و ارزش همواره مهم و موردبحث بوده است. از اواخر قرن هجدهم و با تفوق علمگرایی و روشهای علوم طبیعی برفلسفه و علوم انسانی، پیوند میان علم و ارزش اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است. در قرن نوزدهم، علمگرایی مذکور در نحله پوزیتیویسم در علوم اجتماعی خودش را نشان داد. پوزیتیویسم با نگاهی عینی و بیرونی نسبت به پدیدههای اجتماعی به تفکیک علم از ارزش معتقد است. نظریهپردازان مکتب فرانکفورت در قرن بیستم و با نقد پوزیتیویسم به ارائه دیدگاههای خود در رابطه با علم و ارزش پرداختند. فرانکفورتیها نگاهی کلگرایانه نسبت به شناخت پدیدهها دارند و علم را فارغ از ارزش تلقی نمیکنند. این مقاله، با مقدمهای از شکلگیری و اصول پوزیتیویسم، به شرح آرا و نظرات مهمترین نظریهپردازان مکتب فرانکفورت، یعنی ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه و یورگن هابرماس، در رابطه با مبحث علم و ارزش میپردازد

لینک کمکی