موانع شکوفايي خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي ازديدگاه معلمان ابتدايي ناحيه يک ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن موانع شکوفايي خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي ازديدگاه معلمان ابتدايي ناحيه يک ساري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی موانع آموزشی شکوفایی خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک ساری می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است.چون نتایج آن دروزارتآموزش وپرورش قابل استفاده است.جامعه آماری این تحقیق را کلیه آموزگاران دوره ابتدایی شهر ساری ناحیه یک ساری به تعداد 212 نفرتشکیل می دهند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و نیز روش کونس که نوعی تصمیم گیری مناسب می باشد تعداد نمونه 222 s = نفر برآورد گردید. ضمناً انتخاب نمونه، تصادفی طبقه ای بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات با پرسش نامه استاندارد 33 ماده ای خلاقیت بودکه شاخص پایایی این تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ0/87 محاسبه شده است . از آمار توصیفی به منظور ترسیم جداول، نمودارها، درصد فراوانی و ... جهت تحلیل توصیفی داده ها استفاده شده است در بخش تحلیل های استنباطی به منظور تحلیل استنباطی فرضیه ها متغییر t یک گروهه استفاده کرده ایم. نتایج پژوهش نشان داد بین سیستم آموزشی، روش تدریس معلم، محتوای کتب درسی و نحوه ارزشیابی عملکرد دانش آموزان و خلاقیت آن ها رابطه وجود دارد.

لینک کمکی