مهارت هاي مقابله اي مسأله محور در پيش بيني رضايت زناشويي دانشجويان زن ومرد متأهل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مهارت هاي مقابله اي مسأله محور در پيش بيني رضايت زناشويي دانشجويان زن ومرد متأهل :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش سبک مقابلهای مسأله محور در پیشبینی رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد متأهل دانشگاه قم صورت گرفته است. نمونه تحقیق شامل 111 نفر بودند که به صورت نمونهگیری تصادفی از نوع در دسترس انتخاب شدند.ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی والتر دابلیو. هودسن و سبکهای مقابلهای لازاروس فولکمن بود. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون از مدل رگرسیونی استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بین متغیرهای رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی، مسؤولیتپذیری، حل مسأله و ارزیابی مثبت ، در زنان به میزان0/464 و درمردان به میزان 0/355 همبستگی وجود دارد. بر اساس مقدار ضریب تعیین به دست آمده، متغیرهای حمایت اجتماعی، مسؤولیتپذیری، حل مسأله و ارزیابی مثبت ،21 درصد از تغییرات متغیر رضایت زناشویی را در زنان و 13 در صد از تغییرات متغییر رضایت زناشویی را در مردان تبیین میکنند اساس نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیونی؛ عامل حمایت اجتماعی، )با بتای0/189 عامل اول تأثیرگذار بر رضایت زناشویی و نیز عامل حل مسأله، )با بتای0/025 عامل دوم تأثیرگذار بر رضایت زناشویی، در زنان به دست آمده است. همچنین عامل ارزیابی مثبت، )با بتای0/234 عامل اول تأثیرگذار بر رضایت زناشویی در مردان به دست آمده است. به طور کلی ، نتایج پژوهش نشان داد که سبک مقابله ای مسأله محور در پیش بینی رضایت زناشویی نقش دارد

لینک کمکی