نقش تحول استراتژيک بر بهبود عملکرد کارکنان بانک مورد مطالعه : ادارات ستادي بانک ملت شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش تحول استراتژيک بر بهبود عملکرد کارکنان بانک مورد مطالعه : ادارات ستادي بانک ملت شهر تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس سالانه رويکردهاي نوين پژوهشي در علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تعداد و تنوع فعالیت های بهبود و تحول استراتژیک در دهه گذشته به طرق گوناگون به درون سازمانها و شرکت های ایرانی راه یافته اند و بطور فزاینده ای افزایش داشته اند. چه بسیار شرکت ها و سازمانهای دولتی و خصوصی خود را در معرض هجوم بیامان تغییرات داخلی و خارجی و کاهش عملکرد کارکنان دیده اند و در صدد ایجاد تغییر و بهبود بر آمده اند. هدف این پژوهش بررسی نقش تحول استراتژیک بر بهبود عملکرد کارکنان در ادارات ستادی بانک ملت می باشد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و با توجه به سنجش رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی است و از لحاظ هدف نیز این تحقیق -از نوع کاربردی میباشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 021 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان منابع انسانی و مدیریت تحول بانک میباشد که پرسشنامه بین آنها توزیع شد و تمامی پرسشنامه ها برگشت داده شد. در این پژوهش با توجه به اهداف ونیازهای تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیههای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این پرسشنامه ویژگیهای افراد جامعه مورد نظر از قبیل جنس، تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت را مورد سنجش قرار داده شده است. پس از سنجش روایی و پایایی آن تایید شد که روایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ1.09 ، به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss ، همچنین برای تحلیل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون وجهت بررسی معادلات ساختاری از نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحول استراتژیک در تصمیمات سازمان بر بهبود فرآیندی و رفتاری عملکرد کارکنان بیشترین تاثیر گذاری را دارد.

لینک کمکی