ارزيابي سريع محيط زيست شهري جهت مديريت زيست محيطي در شهرهاي کشورهاي در حال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي سريع محيط زيست شهري جهت مديريت زيست محيطي در شهرهاي کشورهاي در حال توسعه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این تحقیق از مدل جوزف لیتمان استفاده شده که این مدل یک فرایند سه مرحله ای برای ارزیابی سریع وضعیت محیط زیست شهری است. این فرایند بر پایه نیاز به اندازه گیری، مشاهده و اعتبار سنجی می باشد. برای اندازه گیری مجموعه ثابتی از داده ها، یکپرسشنامه محیط زیست شهری مورد استفاده قرار گرفته است. برای مشاهده طبیعت، روندها و عواملی که بر کیفیت محیط زیست در شهرها تأثیر می گذارند، چارچوب متداولی برایآماده سازی نمودار خصوصیات محیط زیست شهری ایجاد شده است. برای اعتبارسنجی جزئی نتایج پرسشنامه و نمودار خصوصیات، مشاوره ها با دست اندرکاران کلیدی در شهرهاصورت گرفت. پرسشنامه بکار گرفته شده در این روش، ابزار نظرسنجی در دوره ای یک ساله )اکتبر 9191 تا سپتامبر 9111 ( توسط یک گروه کار فنی در زمینه شاخص های محیطزیست شهری مشتمل بر نمایندگانی از عده ای از سازمان های زیست محیطی )صندوق فعالیت های جمعیتی سازمان ملل، اداره آمار، اداره امور اقتصادی و اجتماعی بین المللی،برنامه محیط زیست، برنامه توسعه و مرکز سکونت گاه های انسانی، سازمان بهداشت جهانی،سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه . بانک جهانی( و مؤسسات بین المللی در زمینه پژوهش های محیط زیستی و تحلیل سیاست )مرکز بین المللی مطالعات شهری، مؤسسه بین المللی محیط زیست و توسعه، مؤسسه منابع جهان، مؤسسه محیط زیست استکهلم و شبکه پژوهش های شهری در جامعه اروپا( صورت پذیرفته است.

لینک کمکی