ارزيابي عوامل ماليمؤثر بر اجراي به موقع پروژههاي عمراني در برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور (مورد مطالعه: شهرستان ايوان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي عوامل ماليمؤثر بر اجراي به موقع پروژههاي عمراني در برنامه چهارم توسعه اقتصادي کشور (مورد مطالعه: شهرستان ايوان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عوامل مالی مؤثر بر اجرای به موقع پروژه های عمرانی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در شهرستان ایوان انجام گرفته است. روش پژوهش پیمایشی است و پرسشنامه برای جمع آوری دادهها و نرم افزارSPSS برای تجزیه و تحلیل دادهها بکاررفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارفرماها، پیمانکاران، مشاوران و ناظران طرح های عمرانی شهرستان ایوان در قالب برنامه چهارم توسعه می باشد که تعداد آنها 56 نفر می باشد. باتوجه به تعداد کم جامعه آماری نمونه گیری انجام نشد و از تمام شماری جامعه آماری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نظارت بر نوع و چگونگی هزینههای انجام شده در پروژهها بر اجرای به موقع پروژه های عمرانی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در شهرستان ایوان تأثیرگذار میباشد. ضریب بتا ( 720 .) نیز نشان میدهد که این متغیر تأثیر بسزایی دراجرای به موقع پروژه ها دارد. پرداخت تسهیلات بانکی و کمک های مالی دولت نیز بر اجرای به موقع پروژههای عمرانی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در شهرستان ایوان تأثیر گذار است. میزان ضریب بتا ( 240 .) تأثیرگذاری متوسط این عامل را نشان میدهد. همچنین افزایشهزینه های تمام شده پروژه ها بر اجرای به موقع پروژههای عمرانی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در شهرستان ایوان با مقدار بتا ( 464 .-) تأثیر متوسط و معکوس دارد. عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و نارضایتی آنان نیز بر اجرای به موقع پروژههای عمرانی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در شهرستان ایوان با میزان بتا ( 724 .-) تأثیرگذاری بسیار بالا و معکوس دارد. همچنین تحریم های اقتصادی بر اجرای به موقع پروژههای عمرانی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در شهرستان تأثیر گذاری کمی داشت مقدار بتا ( 162 .-). در مجموع عوامل مالی بر اجرای به موقع پروژه های عمرانی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور در شهرستان ایوان تأثیرگذارند

لینک کمکی