ارزيابي مقايسه ايي مدل هاي قيمت گذاري دارايي سرمايه اييچند عامليفاما و فرنچ ،چن وکارهارت با مدل قيمت گذاري تکعاملي شارپ در تبيين بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي مقايسه ايي مدل هاي قيمت گذاري دارايي سرمايه اييچند عامليفاما و فرنچ ،چن وکارهارت با مدل قيمت گذاري تکعاملي شارپ در تبيين بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی اثر داده های مالی بر صرف ریسک پرتفوی و بررسی قدرت پیش بینی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ ، چن ،کارهارت و مقایسه آن با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی تک عاملی شارپاست.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 الی 1392 می باشد.برای این پژوهش چهار فرضیه طراحی گردیده که با استفاده از رگرسیون چند متغیره آزمون شدند.نتایج آزمون ها نشان دادند که در دوره و نمونه مورد مطالعه سهام های برنده بیش تر مربوط به شرکت های بزرگ و رشدی بوده اند و در مقابل سهام های بازنده بیش تر مربوطبه شرکت های کوچک و ارزشی می باشند .همچنین نتایج این پژوهش حاکی از این امر دارد که در نمونه مورد بررسی، شرکت های بزرگ ،سودآورتر از شرکت های کوچک بوده اند اما در مقابل شرکت های کوچک تغییر در رشد سرمایه گذاریشان بیش از شرکت های بزرگ بوده است.همچنین نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که یک رابطه معنادار بین عوامل صرف ریسک بازار، اندازه ، ارزش، سرمایه گذاری و شتاب باصرف ریسک پرتفوی وجوددارد.از طرفی شواهد بیانگر این امر است که قدرت توضیحی مدل کارهارت در پیش بینی بازده سهام بیش از مدل های فاما و فرنچ ،چن ومدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی تک عاملی شارپ است

لینک کمکی