ارزيابي نگرش اساتيد و کارمندان به وضعيت فعلي مديريت دانش متاثر از فرهنگ سازماني درآموزشکده فني و حرفه اي سما واحد کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي نگرش اساتيد و کارمندان به وضعيت فعلي مديريت دانش متاثر از فرهنگ سازماني درآموزشکده فني و حرفه اي سما واحد کرج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مدیریت دانش مجموعه عملکردها و فرآیندهایی جهت بهبود جایگاه سازمان و ایجاد ارزش در سازمان می باشد،هدف از تحقیق بررسی وضعیت مدیریت دانش متاثر از فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان و اساتید در آموزشکدهفنی و حرفه ای سما کرج می باشد. بررسی وضعیت مدیریت دانش سازمانی و طرح های آن برای یاری رساندن به سازمان ها و موسسات آموزش عالی در دستیابی به جایگاه اصلی و متمایزشان و مزایای رقابتی و کاربرد سرمایههای دانشی امری ضروری به نظر می رسد. دوره زمانی تحقیق در سال94-95 و جامعه آماری تحقیق آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرج می باشد که از نمونه آماری در دسترس 178 نفر مورد آزمون قرار گرفتند. .با استفاده از روش آزمون t مقایسه میانگین دو جامعه آماری، نتایج آماری در سطح اطمینان 95 % حاکی از آن است که : تفاوت معناداری بین ادراک اساتید و کارمندان از وضعیت تولید دانش و ذخیره دانش و کاربرد دانش در موجود در آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرج وجود دارد، در مقیاس سازماندهی دانش، میانگینهای مشابهی برای اساتید و کارمندان کسب شده است بنابراین تفاوت معناداری بین ادراک اساتید و کارمندان از وضعیت سازماندهی دانش در آموزشکده فنی و حرفه ای سما کرج وجود ندارد

لینک کمکی