اقلام تعهدي و رشد شرکتي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اورق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن اقلام تعهدي و رشد شرکتي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اورق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

اقلام تعهدی محصول مستقیم حسابداری تعهدی است که اساس حسابداری و گزارشگری مالی را تشکیل میدهد.محور اصلی حسابداری تعهدی،شناسایی و اندازهگیری داراییها و بدهیها،همراه با نشان دادن تغییرات غیرنقدی در داراییهاو بدهیها است.یکی ازاهداف اصلی تحقیقات در حوزه حسابداری مالی،بررسی چگونگی کمک اقلام تعهدی به تصمیمگیری سرمایه گذاران است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی شرایط رشدشرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی است. بدین منظور ابتدا اصلام تعهدی به دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تهدی غیر اختیاری تقسیم می گردد.بدین منظور برای آزمون اقلام تعهدی اختیاری، از مدلمقطعی جونز ( 1991 ) استفاده گردید. شرکتهای نمونه بر اساس ارزش بازاری به ارزش دفتری به دو بخش، شرکتهایی با رشد بالا و پایین تقسیم شدند. . این پژوهش در قالب داده های ترکیبی با نمونه ای به حجم 103 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1393 اجرایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مقایسه با شرکتهایی با رشد پایین، حساسیت بازده به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهایی با رشد بالا، نسبتا بیشتر است و مورد تایید قرار گرفت. در مقایسه با شرکتهایی با رشد پایین، حساسیت بازده به اقلام تعهدی اختیاری مثبت،در شرکتهایی با رشد بالا، نسبتا بالا نمی باشد و تقاوت بین شرکتهایی با رشد بالا و شرکتهایی با رشد پایین مشاهده نگردید

لینک کمکی