الگوهاي مديريت استراتژيک مبتني بر ارزش هاي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن الگوهاي مديريت استراتژيک مبتني بر ارزش هاي اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

جامعه اسلامی نیاز به نوعی از مدیریت دارد که با ارزشهای انسانی و دینی و مبانی اخلاقی آن پیوستگی داشته وآرمانهای اسلامی را مورد توجه و عنایت قرار دهد. میتوان عنوان کرد که مدیریت اسلامی بر مبنای ارزشهای الهیاسلام، زمینههای تعالی انسان را فراهم میآورد هدف اصلی این تحقیق، تبیین الگوهاي مديريت استراتژيک مبتني بر ارزش هاي اسلامي در بنیاد مستضعفان بوده است. تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق به وسیله برخیتکنیک های آماری همچون آزمون رگرسیون انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل کارشناسان و مدیران میانی سازمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نمونه محدود با 59 % اطمینان به میزان 181 نفر تعیین شد. و نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک بر اساس رویکرد انقلاب اسلامی دارای نقاط قوت با اهمیتی است که مورد توجه قرار نمی گیرد . در این پژوهش به بخش آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداختهه شده است

لینک کمکی