امکانسنجيو استقرار سيستم حسابداري مديريت در نظام بانکي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن امکانسنجيو استقرار سيستم حسابداري مديريت در نظام بانکي کشور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :27

چکیده مقاله:

صنعت بانکداری امروزه بهسرعت در حال تغییر است هدف این پژوهش بررسی امکانسنجی حسابداری مدیریت در نظام بانکی کشور میباشد. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه کتبی که روایی و پایایی آن مورد تائیدقرارگرفته، استفادهشده است. جامعه آماری تحقیق بانکهای کشور بوده است برای انجام تحقیق بهصورت نمونه بانکهای ملی شهر رشت موردبررسی قرار گرفتند. بهمنظور بررسی امکانسنجی حسابداری مدیریت از بین فنون قابلاستفاده حسابداری مدیریت در نظام بانکی برای کمک به فرآیند تصمیمگیری مدیران از سه ابزار مدیریت روابط با مشتری ،بودجهبندی بر مبنای فعالیت و مدیریت کیفیتجامع استفاده گردید. نتایج حاصل آزمون فرضیات تائید کننده امکانسنجی استفاده از حسابداری مدیریت در نظام بانکی کشور بوده است

لینک کمکی