بررسي تاثير رهبري تحول گرا بر ارتقاء کارآييسازماني (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم، هرمز و دانشگاه سما قشم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير رهبري تحول گرا بر ارتقاء کارآييسازماني (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم، هرمز و دانشگاه سما قشم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

رهبری تحول آفرین از طریق گفتار و کردارش کل جامعه را دچار تحول می کند و نفوذ فراوانی در میان پیروانشان دارد. این نوع رهبری زمانی تحقق مییابد که رهبران علایق کارکنانشان به کار را افزایش دهند، آنان را از هدفها و ماموریتها آگاه سازند وپیروانشان را تشویق کنند که فراتر از منافع فردی بیاندیشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک مدیریت تحول گرا بر خلاقیت کارکنان مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قشم - سما قشم و هرمز انجام شد. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران و کارکنان می باشد.حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران تعداد 180 نفر (تعداد 30 مدیر و 150 کارمند) محاسبه شد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد پرسشنامهچند عاملی رهبریx MLQ5 form باس و آلیو2004-2001 پرسشنامه خلاقیت کارکنان رندسیپ( 1979 ) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد فرضیه اول(به نظر می رسد سبک مدیریت تحول گرا بر خلاقیت کارکنان مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قشم - سما قشم و هرمز تاثیر دارد) تایید شد. فرضیه دوم(به نظر می رسد ایده آلی مدیر بر خلاقیت کارکنان مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قشم - سما قشم و هرمز تاثیر دارد) تایید شد. فرضیه سوم(به نظر می رسد انگیزش الهام بخش مدیر بر خلاقیت کارکنان مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قشم - سما قشم و هرمز تاثیر دارد) تایید شد. فرضیه چهارم(به نظر می رسد برانگیزندگیذهنی مدیر بر خلاقیت کارکنان مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قشم - سما قشم و هرمز تاثیر دارد) تایید نشد. فرضیه پنجم(به نظر می رسد ملاحظه فردی مدیر بر خلاقیت کارکنان مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قشم - سما قشم و هرمز تاثیر دارد) تایید شد.

لینک کمکی