بررسي تاثير ساختار مالکيتبر دقت پيش بيني سود در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تاثير ساختار مالکيتبر دقت پيش بيني سود در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

کارایی و اثربخشی نهایی هر تصمیم، به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد .بدین ترتیب تصمیمی کارا و اثربخش خواهد بود که براساس پیش بینی هایی انجام گیرد که مبنای آن صحیح بوده باشد .یکی از این پیش بینی ها،پیش بینیسود بوده که باید اطلاعاتی منطقی، قابل اتکا و به موقع را فراهم آورد و نیز قابل فهم و مربوط باشد . پیش بینی های دقیق و به موقع،موجب بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های حسابداری می شود. هدف این تحقیق بررسی ارتباط ساختار مالکیت ودقت پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1388 تا1392 است و در مجموع 105 شرکت بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و از نرم افزارSPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه تمرکز مالکیت و دقت پیش بینی سود مثبت و معنادار است. بررسی رابطه نوع مالکیت با دقت پیش بینی سود نشان داد که رابطه مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی با دقت پیش بینی سود مثبت و معنادار است اما رابطه مالکیت دولتی و مالکیت انفرادی با دقت پیش بینی سود معنادار نیست.

لینک کمکی